Assistent-Instructeur

Brevetverantwoordelijke

Wieland Roose

2* Instructeur

Definitie

Een AI / Initiator:

 • Moet in staat zijn ‘zelfstandig’ te duiken.
 • Moet in staat zijn duiken te leiden in alle wateren die courant bezocht worden door Belgische duikers.
 • Moet in staat zijn beginnende of onervaren duikers te begeleiden en tevens onder de verantwoordelijkheid van instructeurs bepaalde taken van deze laatste over te nemen.
 • Moet alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.
 • Kan zelfstandig instaan voor de opleiding theorie en zwembad van 1*D.
 • Kan zelfstandig opleidingsduiken 1*D uitvoeren.

Overzicht van de opleiding Assistent‐Instructeur (AI) / Initiator

Deze opleiding bestaat uit vier basismodules (Module 1, 2, 3 en 4). Deze modules worden georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Trainerschool (VTS).

Module 1 is steeds de eerste module van de opleiding tot Assistent‐Instructeur / Initiator.

Module 2 is de sporttechnische module. Het examen van Module 2 vormt het sluitstuk en bestaat uit een examen theorie en een praktijkexamen zwembad.

Module 3 is de didactisch‐methodische module (het specifiek gedeelte didactiek). Module 3 kan pas na Module 1 afgelegd worden maar moet succesvol afgerond zijn alvorens met Module 4 te mogen starten.

Module 3 wordt samen met Module 1 georganiseerd.

Module 4 is de stagemodule.

Deze modules hebben voor ons een onlogische volgorde, maar dit is om onze opleidingsgewoonten niet te verstoren en toch tegemoet te komen aan de vereisten van de Vlaamse Trainersschool (VTS).
Verder in deze infomap zullen per module de toelatingsvoorwaarden toegelicht worden. Hier verwijzen we naast de leeftijdsvoorwaarde (18 jaar) ook naar de ervaringsvoorwaarde (3*D zijn) en de sporttechnische voorwaarden. Ook moet vooraleer het examen van Module 2 kan afgelegd worden, voldaan zijn aan de eisen van de duikleidingen en de openwaterproeven.

Module 1: Algemeen Gedeelte Didactiek

Toelatingsvoorwaarden Module 1

 • 18 jaar zijn.
 • 3*Duiker zijn bij de start van de cursus.
 • Voorgesteld worden door de eigen club.
 • In het bezit zijn van het getuigschrift/diploma Duiker‐Hulpverlener (NELOS), Duiker‐Redder of Hoger‐Redder (Red‐Fed).

Inhoud

Vak 1: Veilig Sporten Preventief (4 uren): vrijgesteld (zie 8.3.3.2).

Vak 2: Veilig Sporten Curatief (4 uren): vrijgesteld (zie 8.3.3.2).

Vak 3: Algemeen Gedeelte Didactiek (7 uren).

Administratie Module 1

Inschrijven gebeurt tweemaal
 • Bij NELOS: Inschrijvingsformulier (zie NELOS‐website: ‘Inschrijving AI Module 1+3’) volledig invullen, ondertekenen en opsturen naar het NELOS‐secretariaat voor 1 december voorafgaand aan de start van de cursus.
 • Bij VTS: Inschrijven bij VTS via het webportaal. Zie hiervoor ‘Praktische afspraken’ op de NELOS‐website.
Vrijstellingen
 • 3*Duiker geeft vrijstelling voor het vak ‘Veilig Sporten Preventief’. Hier is automatisch aan voldaan want dit is een toelatingsvoorwaarde.
 • Duiker‐Hulpverlener, Duiker‐Redder of Hoger Redder geeft vrijstelling voor het vak ‘Veilig Sporten Curatief Luik’. Hier is automatisch aan voldaan want dit is een toelatingsvoorwaarde.
 • APBO geeft vrijstelling voor het vak ‘Algemeen Gedeelte Didactiek’.

Het examen Module 1 (AG didactiek Initiator)

Dit volgt op de lessen. Er is een herexamen voorzien.

Dit examen wordt georganiseerd samen met Module 3.

Normen deliberatie Module 1 (AG didactiek Initiator)
 • Om geslaagd te zijn, dient de kandidaat 50% te behalen.
 • Wie niet geslaagd is, mag deelnemen aan het herexamen.
 • De bestaande deliberatienormen blijven gelden voor de tweede zittijd.
 • Wie niet slaagt in het herexamen, wordt verwezen naar een volgende sessie.
 • Wie deelneemt aan een volgende sessie moet zowel Module 1 als Module 3 integraal (cf. lessenreeks en examen) herdoen.

Module 2: Sporttechnische module Initiator / Assistent‐Instructeur – het sluitstuk

Toelatingsvoorwaarden Module 2: voorwaarden voor deelname aan het examen (sluitstuk)

 • Eén jaar 3*D zijn.
 • 40 duiken gedaan hebben sinds het behalen van het brevet 3*Duiker.
 • Minstens 60 duikuren hebben.
 • In het totaal 120 duiken gedaan hebben, waarvan:
  • 40 duiken in de zone(30).
  • 20 duiken in de zone(40).
  • 30 duiken in de zone(30) in zee.
  • 4 duiken in heldere zee (type Middellandse Zee of tropische zeeën) (in water waar je met meer dan 3 personen in één duikploeg kan duiken).
  • 4 duiken in zoet water in de zone(30).
  • (Cumulatie is toegelaten.)
 • Geslaagd zijn voor de openwaterproeven en de duikleidingen. (Let op: aan deze voorwaarde moet voldaan zijn op het moment van de aanvraag van het examen (sluitstuk AI)).
 • Module 4 succesvol afgelegd hebben.(Let op: aan deze voorwaarde moet voldaan zijn op het moment van de aanvraag van het examen (sluitstuk AI)).

Ter herinnering:

 • Vooraleer een kandidaat zich aanbiedt voor het examen AI (het sluitstuk) dient de ‘blauwe brevetkaart’ volledig ingevuld en in orde te zijn. D.w.z.: alle duiken, duikleidingen en openwaterproeven voorzien voor AI zijn gedaan en vallen binnen de geldigheidsduur van 3 jaar. De Module 1, 3 en 4 zijn
  op dat ogenblik eveneens met succes afgerond maar deze zijn niet onderworpen aan een beperking in geldigheidsduur. Ook de opleidingsfiche dient volledig ingevuld en getekend te zijn.
 • De kandidaat schrijft zich in ter deelname (ten laatste 6 weken vóór het examen). Op die dag wordt de geldigheidsduur van de proeven gedurende één jaar ‘bevroren’.
 • De kandidaat mag tijdens dat jaar deelnemen aan het examen en herexamen. Na max. één herexamen vervalt de bevriezing van zijn proeven en moet hij bij inschrijving opnieuw voldoen aan alle criteria en zullen de proeven opnieuw bekeken worden qua geldigheidsduur.

Inhoud

Theorie (6 uren minimum)
 • Taakomschrijving van de Initiator = informatief: (1 uur).
 • Vak 1: Duikgeneeskunde (3 uren).
 • Vak 2: Duikfysica (3 uren).
 • Vak 3: Decompressietechnieken (3 uren).
 • Vak 4: Reglementering (2 uren).
 • Vak 5: Materiaal (2 uren).
 • Vak 6: Praktisch Duiken (2 uren).
 • Vak 7: Fauna en Flora (1 uur).
Zwembadpraktijk van het sportduiken (6 uren)
 • Voorbereiding van het examen praktijk zwembad (zie sluitstuk).
 • Aftekenen op de opleidingsfiche (zie administratie).
Openwaterpraktijk van het sportduiken (6 uren)
 • Zie openwaterproeven en duikleidingen (zie verder in dit hoofdstuk van Assistent‐Instructeur).
 • Aftekenen op de opleidingsfiche: blauwe kaart (zie administratie).

Administratie Module 2

Inschrijven

Zie hiervoor het document ‘Praktische afspraken’ op de NELOS‐downloadpagina.

Vrijstellingen

Geen vrijstellingen voorzien.

Formulier: ‘Module 2: Assistent‐Instructeur – Initiator Duiken’

Dit document wordt tijdens de theorie en zwembadpraktijk afgetekend (administratieve controle) door minstens een 1*Instructeur en na het vervolledigen opgestuurd naar het NELOS‐secretariaat.

Blauwe brevetkaart

Deze brevetkaart moet volledig ingevuld en ondertekend door de Duikschoolverantwoordelijke opgestuurd worden naar het NELOS‐secretariaat minstens 6 weken vóór het examen AI (sluitstuk).

Het examen Sporttechnisch Gedeelte (Module 2): Het sluitstuk theorie en praktijk

Zwembadproeven
Uitvoeringsmodaliteiten
 • De proeven moeten in de voorgeschreven volgorde binnen de 35 min uitgevoerd worden.
 • Tussen de proeven wordt 1 minuut recuperatie gegeven.
 • Een herkansing is enkel toegelaten bij een technisch defect.
Zonder fles
 • 40 m in apneu.
 • 60 seconden stilstaande apneu.
 • 3 maal masker ledigen.
Met fles

De gebruikte flessen hebben een minimale inhoud van 10 liter.

 • Ster met 6 duikers.
 • 60 m met 3 duikers op één fles.
 • 25 m in apneu.
 • Uitrusting uit‐ en aandoen.
 • 4 maal 25 m tussen 2 flessen.
Theorie
 • Schriftelijk examen met mondelinge toelichting en correctie (allebei ongeveer 45 min.).
Organisatie van het examen (theorie en zwembad) AI (zie draaiboek AI op de websitedownloads)
Algemene richtlijnen
 • Federale jury bestaande uit 2*I onder Voorzitterschap van een 3*I, zoals aangesteld door de Verantwoordelijke der Brevetten.
 • De leiding berust uitsluitend bij de door NELOS aangestelde Voorzitter, die zich enkel laat bijstaan door andere aangestelde juryleden.
 • De Voorzitter heeft de eindbeslissing over alle materie waarin dit reglement niet voorziet.
Richtlijnen voor de clubs
 • De aanvraag voor het afnemen van een examen Assistent‐Instructeur moet minimaal 6 weken op voorhand toekomen op het NELOS‐secretariaat t.a.v. de Verantwoordelijke der Brevetten.
 • De schriftelijke aanvraag gebeurt met één gemeenschappelijk formulier waarop de namen van alle kandidaten vermeld worden door de organiserende club. (zie formulier ‘Aanvraag afname examen AI’). Dit formulier moet vergezeld zijn van de blauwe kaart (voorbereiding AI), duik‐ en logboekjes en
  formulier Module 3 van elke kandidaat. De brevetkaart moet volledig ingevuld en in orde zijn.
 • Indien een kandidaat van een andere club wenst aan te sluiten bij een examen van de organiserende club, moet hij eveneens een formulier ‘Aanvraag afname examen AI’ laten tekenen door zijn Voorzitter en Duikschoolverantwoordelijke. Bij plaats en datum vermeldt hij ‘zie examen ….’. Dit formulier wordt eveneens minstens 6 weken op voorhand naar het NELOS‐secretariaat gestuurd.
 • Tenzij op speciale aanvraag, gaan de examensessies AI door in de week, dus niet op zaterdag of zondag. Een examenzitting in het weekend, op uitdrukkelijke aanvraag van een club, is mogelijk indien de nodige instructeurs gevonden worden. Federale vergaderingen en organisaties hebben echter steeds voorrang op dit weekend examen.
 • Het inrichten van een examensessie AI in de schoot van de club, kan aanvaard worden vanaf 3 kandidaten. Er moet echter gestreefd worden naar 5 kandidaten door toevoeging van kandidaten van de naburige clubs. De Verantwoordelijke der Brevetten kan echter altijd een alleenstaande kandidaat toevoegen.
 • Een club kan de inschrijving van één of twee kandidaten naar de Verantwoordelijke der Brevetten zenden. Deze kandidaten zullen dan, in de mate van het mogelijke, toegevoegd worden bij het eerstvolgend examen in de regio.
 • De samenstelling van de jury zal de aanvrager bekend gemaakt worden ongeveer 15 dagen vóór de gekozen datum van het examen.
 • De inrichtende club stelt de nodige helpers ter beschikking van de jury opdat op het gepaste ogenblik de flessen op de goede plaats zouden liggen, teneinde een vlot verloop van het examen te waarborgen.
 • De Voorzitter en de verantwoordelijke van het duikonderricht van de club moeten aandachtig de tekst van het inschrijvingsformulier, dat ze dienen te ondertekenen, lezen. Ze nemen een zware verantwoordelijkheid door het voorstellen van hun kandidaten. Vergeten we niet dat houders van AI brevet verantwoordelijk zullen zijn als duikleider bij grotere groepen en opleidingsduiken.
 • Elke kandidaat AI bezorgt zijn duik‐ en logboekje(s) aan de Duikschoolverantwoordelijke, die dit meestuurt met het ingevuld  aanvraagformulier. Wanneer, bij nazicht, wordt ontdekt dat er inbreuken zijn op de NELOS‐regels of inlichtingen op de kaart niet overeenstemmen met deze in de duik‐ en logboekjes, zal de kandidaat geweigerd worden.
 • Wanneer een kandidatuur wordt ingediend: de blauwe kaart, formulier van aanvraag voor examen, duik‐en logboekjes en het formulier Module 4, dan zullen deze proeven bevroren worden voor 1 jaar. Dat wil zeggen dat de proeven die zouden vervallen in het volgende jaar niet moeten herdaan worden. De kandidaat heeft in dat jaar recht op 1 examen en 1 herexamen.
Jury
 • De Verantwoordelijke der Brevetten duidt een Voorzitter en een coVoorzitter aan, welke 3*Instructeurs moeten zijn. Hij duidt de juryleden aan, allen 2*Instructeur, in functie van het aantal kandidaten.
 • Vanaf de ontvangst van de convocatie en de vereiste formulieren, neemt de juryVoorzitter de leiding en de initiatieven die noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de examenzitting.
 • De instructeurs, die niet kunnen deelnemen aan de examenzitting, verwittigen zo vlug mogelijk de juryVoorzitter en voorzien in hun eigen vervanging.
 • Het theoretisch examen gebeurt schriftelijk. De kandidaat heeft 45 minuten tijd om de vragen schriftelijk te beantwoorden, daarna wordt hij nog 45 minuten over zijn geschreven teksten ondervraagd door de twee juryleden. Binnen deze tijd gebeurt de verbetering en evaluatie van het theoretisch examen. De kopij wordt samen met het behaalde resultaat aan de Voorzitter overhandigd.
 • De protocollen van de verschillende zwembadproeven moeten door de Voorzitter als geheugensteun meegegeven worden aan de juryleden.
 • Na het examen wordt er tussen de Voorzitter en de juryleden een debriefing over het verloop van het examen gehouden.
 • Indien er, op een of andere wijze, onenigheid tussen de juryleden over de evaluatie ontstaat, heeft de Voorzitter een beslissende stem.
 • Indien zou blijken dat er voor bepaalde examens niet genoeg juryleden beschikbaar zijn, kan de Voorzitter beroep doen op 3*Instructeurs.
 • De juryVoorzitter vult de formulieren in met de aan‐ en afwezigheden en de examenresultaten. Deze formulieren worden naar de Verantwoordelijke der Brevetten gestuurd.
 • Bij herhaalde afwezigheden van juryleden zonder verontschuldigingen aan de juryVoorzitter zullen deze instructeurs geschrapt worden van de lijst der juryleden.
Observatoren
 • Om de 1*I (kandidaten 2*I) op de theoretische proef voor te bereiden, mogen zij observator zijn bij het theoretisch examen voor AI.
 • Na aanmelding bij de Verantwoordelijke der Brevetten schakelt deze hen in op de volgende examens AI.
 • De Voorzitter van de jury zorgt ervoor dat er slechts één of hoogstens twee vragen op één blad afgedrukt worden.
 • Zogauw een kandidaat AI een vragenblad beëindigd heeft, kan de observator, begeleid en gecontroleerd door de twee juryleden en eventueel de Voorzitter of onderVoorzitter, de correctie beginnen.
 • Samen met deze begeleiders kunnen mogelijke bijvragen voorbereid worden.
 • Indien alle vragen verbeterd zijn, gaan de juryleden over tot het mondeling gedeelte. De observator is hier enkel passief toeschouwer.
Normen deliberatie (theorie en praktijk)

Daar er geen vaste regel voor de volgorde van de sessie AI geldt, kan zowel eerst de praktijk en dan de theorie plaats hebben, als omgekeerd. De jury kan nadien beraadslagen over het volledig welslagen, het mislukken of het gedeeltelijk lukken van theorie of praktijk.

Bij mislukking mag de kandidaat door zijn club onmiddellijk opnieuw worden voorgedragen, en kan dan bij elk volgende examen worden ingeschreven, hetzij in de eigen of een andere regio.

Voorgedragen kandidaten, die zonder excuus afwezig zijn op het examen, wachten 6 maanden vooraleer ze zich terug mogen aanbieden.

Per onderdeel (zwembadpraktijk en theorie) dient de kandidaat 50% der punten te behalen.

Er kan per onderdeel herkanst worden.

Ondertekening van de brevetkaart

Bij het volledig lukken van het examen AI ondertekent de juryVoorzitter (+ stempel) de brevetkaart op de voorziene plaats.

Deze kaart wordt ter homologatie naar het NELOS‐secretariaat opgestuurd.

Module 3: Didactisch‐methodische module (Specifiek Gedeelte Didactiek)

Toelatingsvoorwaarden Module 3

Toegelaten zijn op Module 1 of Module 1 succesvol afgerond hebben.

Inhoud

 • Vak 1: Specifieke didactiek theorie sportduiken (2 uren).
 • Vak 2: Specifieke didactiek zwembad sportduiken (2 uren).
 • Vak 3: Specifieke didactiek open water sportduiken (2 uren).

Administratie Module 3

Inschrijven (dit gebeurt tweemaal):
 • Bij NELOS: het inschrijvingsformulier (zie NELOS‐website: ‘Inschrijving AI Module 1 + 3’) werd reeds ingevuld voor Module 1. Kijk dit na. Als dit niet gebeurd is, dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend opgestuurd worden naar het NELOS‐secretariaat vóór 1 december voorafgaand op de
  cursus.
 • Bij VTS: inschrijven bij VTS via het webportaal. Zie hiervoor ‘Praktische afspraken’ op de NELOSwebsite.
Vrijstellingen

APBO geeft vrijstelling voor het vak ‘Specifiek Gedeelte Didactiek theorie’ (Module 3).

Het examen Module 3

Dit volgt op de lessen. Er is een herexamen voorzien. Dit examen wordt samen met Module 1 georganiseerd.

Normen deliberatie didactiek theorie
 • Om geslaagd te zijn, dient de kandidaat 50% te behalen.
 • Wie niet geslaagd is, mag deelnemen aan een herexamen.
 • De bestaande deliberatienormen blijven gelden voor de tweede zittijd.
 • Wie niet slaagt in het herexamen, wordt verwezen naar een volgende sessie.

Module 4: Didactiek praktijk ‐ Didactische stages of de didactisch‐methodische module

Toelatingsvoorwaarden Module 4

 • Geslaagd zijn in Module 1 en in Module 3.

Inhoud

Deze module bestaat uit 3 onderdelen:

 • 2 uur theorielessen als stage + 1 uur evaluatie.
 • 9 uur zwembadlessen als stage + 1 uur evaluatie.
 • 10 stageduikleidingen, administratief te verifiëren via het logboek.

Administratie Module 4

Inschrijven (bij VTS!)

Inschrijven bij VTS via het webportaal. Zie hiervoor ‘Praktische afspraken’ op de NELOS‐website.

Administratieve modaliteiten
 • Downloaden van het stageformulier ‘Stageformulier AI’ op de NELOS‐website.
 • Stagelessen zelf organiseren.
 • Stageduikleidingen zelf organiseren.
 • Na afwerking van Module 4 het stageblad (zie NELOS‐website) opsturen naar het NELOS‐secretariaat (volledig ingevuld en ondertekend).

Het verloop van Module 4

Zwembad‐ en theorielessen

De kandidaat geeft stageonderdelen in de duikschool onder begeleiding van NELOS‐Instructeurs. Wanneer hij er klaar voor is, nodigt hij op eigen initiatief minstens een 2*I uit voor een evaluatie. Deze laat zich assisteren door een collega, minstens 2*I.

De evaluatie gebeurt conform het evaluatieformulier dat nadien aan NELOS wordt bezorgd.

Voor de lessen zorgt de kandidaat zelf voor 4 leerlingen op niveau van kandidaat 1*D of kandidaat 2*D. De theorieles duurt 30 à 45 minuten, de zwembadles 45 à 60 minuten.

De theorielessen moeten handelen over ‘standaard’ onderwerpen zoals voorzien in de leerstof theorie.

Op het evaluatieformulier wordt uitgebreid feedback gegeven door de controlerende instructeur en zijn collega. Er worden geen punten gegeven maar enkel een indicatie ‘zeer goed‐ goed‐ voldoende‐ onvoldoende’ en elementen waar de kandidaat moet aan werken.

Het getuigschrift APBO geeft vrijstelling voor het gedeelte ‘lessen theorie’.

Stageduikleidingen
 • De stageduikleidingen dienen te worden uitgevoerd nadat de kandidaat AI slaagde voor Module 1 en voor Module 3.
 • Teneinde de didactische aspecten van de stageduikleiding te waarborgen moet die gebeuren op het niveau kandidaat 2*D of kandidaat 3*D. Het is niet verplicht dat een instructeur meeduikt of ter plaatse aanwezig is. De administratieve controle gebeurt door minstens een 2*I.
 • De stageduikleidingen zijn dus niet het type duikleiding dat men aflegt voor het behalen van een brevet.
 • Deze zijn cumuleerbaar met DL1 en DL4 (onder effectieve controle van een minstens een 2*I).
 • Deze zijn niet cumuleerbaar met DL2 en DL3.

Duikleidingen

Houders van het kwalificatiebrevet ‘diep duiken’ worden vrijgesteld van sommige duikleidingen.

 • Drie Thema – duikleidingen (DL1,DL2,DL3):
  • duikleiding met een beginneling;
  • decompressieduik in de zone(40);
  • duikleiding vanaf een boot in zone(30) in zee.
 • Een duikleiding met afname duikleiding (DL4).

Openwaterproeven

Voorwaarden voor afleggen

Proeven in de zone(40) mogen pas uitgevoerd worden nadat de vereiste 20 duiken in zone(40) werden gedaan.
Houders van de kwalificatie ‘diep duiken’ worden vrijgesteld van sommige openwaterproeven. Zie daarvoor dat hoofdstuk.

 • 3*D zijn.
 • Minimum leeftijd: 18 jaar.

Proevenlijst

Deze proeven moeten in ‘onze’ wateren gebeuren (d.i. in wateren met beperkte zichtbaarheid).

 • D1 1.500 m vinzwemmen.
 • D2 Opstijgen van zone(40) aan 10 m/min + OSB.
 • D3 Redding van zone(15) tot 0 m + 150 m + slepen + CPR + zuurstoftoediening.
 • D4 Zone(40): statische wisselademhaling + stijgen op 2e ademautomaat naar oppervlakte.
 • D5 Redding van zone(40) tot 15 m.
 • D6 Krachtredding van zone(40) tot 15 m.

Buddy

Een AI mag als duikleider fungeren voor alle gebrevetteerde duikers en bij opleidingsduiken 1*D.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!