Privacy

Contact:

Als Onderwatersportclub Aquanauten en Watersportclub Aquanauten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen  van onze privacyverklaring, of in de algemene zin, vragen heeft hiervoor of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Onderwatersportclub Aquanauten

Zetel : Vredebaan 15, 2650  Mortsel

Email : privacy@aquanauten.be

Watersportclub Aquanauten

Zetel : Frans Beirenslaan 2A, 2150 Borsbeek

Email : privacy@aquanauten.be

 Waarom verwerken wij persoonsgegevens:

Je persoonsgegevens worden door Onderwatersportclub Aquanauten en Watersportclub Aquanauten verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Onderwatersportclub Aquanauten (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Watersportclub Aquanauten (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van Nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid. (wettelijke verplichting)

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Rijksregisternummer
 • Reeds behaalde brevetten

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het verzorgen van de verzekering en het uitschrijven van de brevetten (Federatie)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (Federatie)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en /of toegestaan is, zoals bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij de persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:

Onderwatersportclub Aquanauten en Watersportclub Aquanauten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Onderwatersportclub Aquanauten en Watersportclub Aquanauten verbinden zich er toe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar na opzegging lidmaatschap.

Beveiliging van gegevens:

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens de Onderwatersportclub Aquanauten en Watersportclub Aquanauten van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruiksnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je recht omtrent je gegevens:

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de voorgenoemde verzoeken.

Klachten:

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement:

Onderwatersportclub Aquanauten en Watersportclub Aquanauten kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25/05/2018.