2* Instructeur

Brevetverantwoordelijke

Peter Smout

2* Instructeur

Examen

Het examen 2*Instructeur bestaat uit twee luiken:

 • de theorie (herexamen is voorzien);
 • de Zeestage.

Eerste luik: theoretisch examen

Toelatingsvoorwaarden

 • 1*Instructeur zijn sinds 12 maanden op datum van het theoretisch examen.
 • Ten minste 20 zwembadlessen gegeven hebben sinds het behalen van de titel 1*Instructeur.
 • Voorgesteld worden door zijn Voorzitter en Duikschoolverantwoordelijke.

Theoretisch examen

Dit examen veronderstelt een doorgedreven algemene kennis van de volgende onderwerpen:

 • administratie
 • decompressietechnieken
 • fauna en flora
 • materiaal
 • zeemanschap
 • duikorganisatie
 • duikgeneeskunde
 • duikfysica

Normen deliberatie theoretisch examen

 • Om geslaagd te zijn dient de kandidaat op elk der vakken 50% te behalen, met een totaal der punten van 50%.
 • Wie niet geslaagd is maar in totaal 50% der punten heeft behaald, mag deelnemen aan een herexamen,
  met vrijstelling voor de vakken waarbij tenminste 50% werd behaald.
 • Wie niet geslaagd is en in totaal geen 50% der punten heeft behaald, mag deelnemen aan een herexamen zonder vrijstellingen.
 • Wie niet geslaagd is en in totaal geen 40% der punten heeft behaald, mag niet deelnemen aan het herexamen.
 • De bestaande deliberatienormen blijven gelden voor de tweede zittijd, waarbij dan de punten van alle vakken – ook die waarvoor vrijstelling werd bekomen – meespelen.
 • Wie niet slaagt in het herexamen, moet een volgende sessie opnieuw alle vakken afleggen, zonder vrijstellingen.

Tweede luik: de Zeestage

Toelatingsvoorwaarden

 • 25 openwaterduiken geleid hebben, waarvan minstens 10 zeeduiken sinds het behalen van de titel 1*Instructeur.
 • 250 duiken en 125 duikuren hebben volbracht, waarvan 80 zeeduiken in de zone(30), waarvan minstens 40 elders dan in de Oosterschelde.
 • 20 zeeduiken gedaan hebben vanaf een boot, waarvan 10 sinds het behalen van de titel 1*Instructeur.
 • Als observator deelgenomen hebben aan een theoretisch examen voor AI.
 • Geslaagd zijn voor het eerste luik.
 • Voor duikers die 50 jaar of ouder zijn bij aanvang van de stage: een medisch attest (te downloaden van de NELOS‐wiki) afgeleverd door een dokter van de Geneeskundige Commissie. Dit attest dient bij de inschrijving voor de Zeestage gevoegd te worden.

Zeestage

De Zeestage bestaat uit:

8 zeeduiken met vertrek van een boot.

Opmerking: Voor een optimaal verloop van de stage kan de stageleiding zowel in de planning vooraf als tijdens het verloop van de stage het aantal duiken en/of de samenstelling van de ploegen veranderen. De duikploegen zijn meestal samengesteld uit twee kandidaten en twee juryleden 3*Instructeurs (zowel het aantal duiken als de samenstelling van de ploegen kan veranderen naargelang de noden van de stage).

Een mogelijke taakverdeling tijdens deze duiken is:

 • Duikleider: er wordt gestreefd naar 4 duikers per ploeg.
 • Hekkensluiter: er wordt gestreefd naar 4 duikers per ploeg.
 • Eventueel een aantal maal begeleider indien duikploegen met meer dan twee kandidaten worden gevormd.

De eerste 2 duiken zijn te beschouwen als opleidingsduiken. Er zal zeer gedetailleerd feedback gegeven worden door de juryleden, zowel na het tafelgesprek als na de duik. Er zal tijdens deze feedback concreet aangegeven worden waar de kandidaat moet bijsturen en welke sterke kanten hij verder moet blijven benadrukken. Deze duiken worden niet gequoteerd. Na duik 3 en 4 wordt er eveneens feedback gegeven maar de duiken worden wel gequoteerd.

De algemene beoordeling gaat over:

 • Het gedrag tijdens de duik (in de verschillende functies).
 • De briefing (als duikleider).
 • De debriefing (als duikleider).
 • De controle van het materiaal (als hekkensluiter).
 • De praktische organisatie van de duik.
 • De hoger vermelde oefeningen.
 • De actieve hulpverlening bij duikongevallen aan boord.
 • De redding(en) onder water en aan de oppervlakte.
 • Voor een duikinstructeur nodige praktisch zeemanschap aan boord: knopen, aanmeren, boeien en markeringen…
 • Kameraadschap.
 • De kwaliteiten als instructeur (autoriteit, doeltreffendheid, duidelijke instructies, enz.).
 • De menselijke contacten.

Nota:

 • Vooraleer deel te kunnen nemen aan de Zeestage dient de kandidaat een formulier in te vullen waarin hij verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de manier van duiken aldaar (cfr. formulieren).
 • Na het slagen in het theoretisch examen beschikt de kandidaat over maximum 3 opeenvolgende jaren om te slagen in de Zeestage.
 • Annulatie van de Zeestage door de kandidaat heeft geen automatische terugbetaling van het inschrijvingsgeld tot gevolg. Over eventuele gehele of gedeeltelijke terugbetaling van dit inschrijvingsgeld wordt beslist door het bestuur Duikonderricht, na schriftelijk verzoek hiertoe door de kandidaat. Dit verzoek dient vergezeld te zijn van alle documenten die de gegrondheid van dit verzoek tot terugbetaling kunnen staven (bijv. ziekenhuisattest, overlijdensbericht van een naast familielid, …).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!