Aanspreekpunt integriteit

Sandra Smets is in onze club het aanspreek integriteit. Moest je dus vragen of opmerkingen hebben hierover kan je bij haar terecht.

Wat?

Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders,begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een Aanspreekpersoon Integriteit
(API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan
met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd
wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven
worden genomen voor een veiliger en gezonder sportklimaat.

Waarom?

Omdat het de verantwoordelijkheid is van de sportorganisatie om te waken over de bescherming van
sporters die aan hen worden toevertrouwd. Ervaringen van sporters met (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken duidelijk dat het geen marginaal probleem is,
en dat nog veel incidenten niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een duidelijk, eerste aanspreekpunt moet onderdeel uitmaken van een beleid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor die veiligheid.

Wie en op welk niveau?

Een Aanspreekpunt is belangrijk op het niveau van de sporters zelf, dus dichtbij en zichtbaar. Een ClubAPI is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en
opgeleid is om binnen de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en
seksuele integriteit te zijn. Een Federatie-API ondersteunt de Club-API en helpt en adviseert deze om
zijn rol uit te bouwen, en neemt ook zelf initiatief. Indien er geen Club API is aangesteld, ondersteunt
de Federatie API het bestuur van de club bij incidenten en in het uitwerken van een beleid. Men kan
er ook voor kiezen om de basisvaardigheden van die lokale Club API bij meerdere mensen te verzekeren. Daarnaast is de opvolging en afstemming met de API op niveau van de federaties nodig. Naargelang de concrete situatie kan hier een diverse invulling aan worden gegeven.